Rekrutacja

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.   Do miejskich przedszkoli przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Żagań. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Żagań o statusie miejskim mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami.
2.   Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest ,,WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA  DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ” składany do dyrektora wybranej placówki, a pod jego nieobecność do upoważnionej osoby w terminie od 2 marca do 27 marca 2020 r.
3.    Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 lat (skończone 2,5 roku) do 6 lat.
4.    Rodzice składają wniosek w jednym, najbardziej preferowanym przez siebie przedszkolu. We wniosku określa się pozostałe dwa wybrane przedszkola lub oddziału przedszkolne
w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego.
5.   Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. na rok szkolny 2020/2021 w okresie od 24 lutego do 1 marca 2020 r.
6.   Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do 03.07.2020 r.
7. Terminy i harmonogram postępowania określa Zarządzenie Nr 27/2020 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim na rok szkolny 2020/2021.

II. WNIOSKI O PRZYJĘCIE DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

1. Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola zawiera:
•    imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
•    imiona i nazwiska rodziców dziecka;
•    adres miejsca zameldowania rodziców i dziecka;
•    adres zamieszkania rodziców i dziecka (jeżeli jest inny jak adres zameldowania);
•    adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców dziecka;
•    wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
2. Wniosek można pobrać w każdym miejskim przedszkolu w Żaganiu oraz ze stron internetowych przedszkoli.
3.       W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo - wychowawczych, rodzic dziecka przed rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 przekazuje dyrektorowi przedszkola pisemną informację zawierającą uznane przez siebie za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

4.        Do wniosku dołącza się:
1)    dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego:

•    oświadczenie o wielodzietności rodziny;
•    orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
•    prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
•    dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2)    dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:

•    oświadczenie o miejscu zatrudnienia rodziców/opiekunów prawnych;
•    oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły / studiowaniu w systemie dziennym przez rodziców / opiekunów prawnych;
•    oświadczenie o uczęszczaniu do danego przedszkola rodzeństwa kandydata.

5. Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu.
6.       Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.
7.        Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”  

III. KRYTERIA REKRUTACYJNE

1.    W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie Żagania, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:
•           wielodzietność rodziny kandydata;
•           niepełnosprawność kandydata;
•           niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
•           niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
•           niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
•           samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
•           objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 Powyższe kryteria mają jednakową wartość.
2.    W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:
•    Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują lub uczą się w systemie dziennym (10 punktów);
•    Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola (8 punktów);
•    Dogodne względem miejsca zamieszkania dziecka położenie przedszkola (6 punktów);
•    Dziecko, którego tylko jedno z dwojga rodziców pracuje lub uczy się w systemie dziennym (4 punkty);
•    Dogodne względem miejsca pracy przynajmniej jednego z rodziców położenie przedszkola (2 punkty).

IV. DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI REKRUTACYJNEJ

1.    Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
2.    Wyniki  postępowania  rekrutacyjnego  podaje  się  do  publicznej   wiadomości  w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do danego publicznego przedszkola.
3.    Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danego publicznego przedszkola, jeżeli  w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
4.    Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danego przedszkola. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
5.    Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego przedszkola. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
6.    Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
7.    W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
8.    Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
9.    Rodzic może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dna otrzymania uzasadnienia.  
10.    Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.   

Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania
z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze danej gminy, zgłoszonych podczas postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego
w publicznej szkole podstawowej przewyższy liczbę miejsc w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym, dyrektor przedszkola lub dyrektor szkoły podstawowej informuje
o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej Burmistrza Miasta.
 W tym przypadku Burmistrz Miasta jest obowiązany pisemnie, nie później niż przed rozpoczęciem postępowania uzupełniającego,wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej, które mogą przyjąć dziecka.