Deklaracja dostępności

Zespół Edukacyjny w Żaganiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Edukacyjnego w Żaganiu

Data publikacji strony: 2020-11-09
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-09

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak napisów rozszerzonych w nagraniach,
  • brak audiodeskrypcji lub alternatywy dla mediów (nagranie),
  • brak audiodeskrypcji (nagranie).

Wszystkie wymienione błędy będą sukcesywnie rozwiązywane.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest:

Bożena Świderska, e-mail: zp23@um.zagan.pl, telefon: 68 478-76-99

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności


Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek: Przedszkole Nr 2
Na teren obiektów i do budynków prowadzi 2 wejścia od ul. Skarbowej.
Do wejścia na teren obiektu prowadzi chodnik.
Nad wejściem na teren i do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście na teren obiektu jest zabezpieczone bramką lecz w godzinach pracy Przedszkola bramka jest otwarta. Od bramki na teren obiektu prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia budynku prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych (pochylnia z barierką).
W budynkach nie ma windy.
Osoby niepełnosprawne proszone są o pozostanie w holu głównym, gdzie nastąpi kontakt z koordynatorem dostępności który pomoże w załatwieniu sprawy urzędowej.
Budynek Przedszkola Nr 2  nie jest wyposażony w toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.
Na wewnętrznych parkingach przy budynkach wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń urzędowych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Kontakt: 68 478-76-99